Nhuận Tiến nhận Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/01/2023

Nhuận Tiến nhận Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/01/2023

Ngày 09/01/2023, Nhuận Tiến rất vinh dự được là một trong số các doanh nghiệp được Lãnh đạo TPHCM và đại diện Bộ Công Thương trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TPHCM năm 2022.